Základní škola a Mateřská škola

Višňová u Příbrami

historie-skolky.png Historie školky

Zřízení mateřské školy =============­========= Mateřská škola ve Višňové byla zřízena 3. 4. 1946 při zdejší Obecné škole, ale s vyučováním se začalo až 1. 9. 1946. Ředitelem školy byl pan František Šlapák, výpomocnou učitelkou paní Marie Bacíková z Příbrami. Mateřská škola byla umístěna do obytného domu pana Františka Krákory, č. p. 121, který byl pro ni najat za roční částku 1.200 Kčs. Bylo zapsáno 20 dětí. Rodičovské sdružení při zdejší obecné škole nechalo zhotoviti pro mateřskou školu podle předepsaných rozměrů u pana Josefa Sobotky, truhláře v Ouběnicích, 15 stolečků a 15 židliček za částku 5.595 Kčs. V květnu 1947 obdržela MŠ od ministerstva školství a osvěty subvenci 12.000 Kčs na vybavení této školy. Dne 22. června 1947 byla uspořádána v hostinci pana Václava Suchého „Školní besídka“. Po besídce byly děti pohoštěny cukrovím, párky, houskami, rohlíky, dorty a čajem. Cukroví napekla paní Pavla Šlapáková, učitelka d. n. s dívkami 6. – 8. postupného ročníku. Děti z obecné školy na pohoštění sebraly po vesnicích 50 kg mouky, 12 kg cukru, 8 kg tuku a 251 vajec. Při pohoštění vyhrávala dětem kapela řídícího učitele. Tento rok bylo ze subvence zakoupeno rádio za částku 2.800 Kčs. Obědvání v MŠ Vybavení mateřské školy =============­========== V roce 1948 darovalo zdejší SRPŠ mateřské škole 1.000 Kčs, o rok později zakoupilo 3 stojánky na koloběžky a tříkolky a proutěný koš na odpadky. Mateřská škola také dostávala výtěžek z besídek a divadelních představení, například v roce 1949 byl výtěžek 730 Kčs, v roce 1950 to bylo 1.064,50 Kč a v roce 1951 čtvrtina čistého výtěžku 980 Kčs. Dotace ONV činily například v roce 1950 na hračky a na opravy 3.000 Kčs, v roce 1951 na skříň na boty a barvu na skříňku 1.600 Kčs a 1.500 Kčs na knihy. V prosinci 1950 dostala školka od ministerstva „kožený míč bez duše“. Dotace v roce 1951 od ONV na učební pomůcky byla 2.500 Kčs a 900 Kčs na knihy. V roce 1951 dostala školka 5.000 Kčs, za které byla zakoupena skříňka, lavice a vitrínka na knihy a pomůcky. Rozdíl doplatilo SRPŠ při mateřské škole. Knihy a jedna skříň byla zakoupena v r. 1952 za 650 Kčs. Také višňovský spolek Vlastimil v tomto roce věnoval 5.000 Kčs na zlepšení zařízení. Byl opraven plot u dvora a rumpál u studny. Za 7.000 Kčs od ministerstva byly nakoupeny hračky a pomůcky. Ve školním roce 1954/55 bylo vymalováno, natřeny dveře, stolky a židličky a vyměněna poškozená kamna. V r. 1956 byl vyzděn štít budovy. Poté byla školka dva roky uzavřena, ale na žádost rodičů a MNV ve Višňové byla mateřská škola prozatímně znovu otevřena v budově školy – ve třídě v přízemí. Vyučování bylo slavnostně zahájeno 2. února 1959. Provoz MŠ byl upraven takto: pondělí 7 – 13 hod. a 14 – 16 hod., od úterý do pátku 7 – 13 hod. a v sobotu 7 – 12 hod. V šedesátém čtvrtém roce byla vyměněna okna a stěny třídy byly obloženy dlaždičkami, v roce 1966/1967, v souvislosti s generální opravou celé budovy byla zřízena umývárna a splachovací záchody. Od roku 1972 byl v MŠ celodenní provoz, ale bez stravování, po roce byla jedna místnost zadaptována na kuchyni, kde se vařilo pouze pro MŠ. V červnu 1976 byl provoz školky v budově školy ukončen, protože byla postavena nová budova MŠ, která slouží svému účelu dodnes. Ředitelé a ředitelky v mateřské škole =============­======================== Ředitelem mateřské školy byl v roce 1946/49 pan František Šlapák, od roku 1949 do roku 1959 paní Marie Škorničková, provdaná Čermáková, kteří zároveň vedli celou školu. Od roku 1959 byla mateřská škola samostatná a ředitelkou do roku 1964 byla paní Marie Velebilová, provdaná Slámová. Po ní nastoupila paní Alena Benešová, která v roku 1973 odešla do invalidního důchodu a vystřídala ji paní Antonie Ptáčková, která přešla v roce 1976 i do nové budovy MŠ. Učitelé v mateřské škole =============­=========== Jako učitelka na naší mateřské škole působila v letech 1946 – 1949 paní Marie Bacíková. Ve školním roce 1948/49 bylo zřízeno i druhé oddělení mateřské školy, a proto byla přijata druhá učitelka paní Věra Sosnovcová. Od 1. 9. 1949 zde rok učila paní Květa Hassmanová, rok paní Růžena Trefná a od září 1952 paní Ludmila Schafferová. Ta se v roce 1954 provdala za pana Vladimíra Mášu z Višňové a působila zde až do uzavření MŠ v r. 1956. Prvního ledna 1959 byla učitelkou a zároveň ředitelkou jmenována paní Marie Velebilová, která si od února 1963 sňatkem změnila příjmení na Slámová. Pro onemocnění ji na několik měsíců v r. 1962 vystřídaly paní Stanislava Krejčíková (není totožná s pozdější ředitelkou školy), poté paní Magda Bryndová a v roce 1964 paní J. Pecková. Od roku 1972 při celodenním provozu byly zaměstnány dvě učitelky, učila zde šest měsíců slečna Eva Pospíšilová a po ní rok a půl slečna Zuzana Ostádalová, která se přestěhovala do Písku. Od srpna 1974 působí v mateřské škole slečna Lenka Vondrušková, provdaná Vacková. Odpočinek v MŠ Počty dětí v mateřské škole =============­============== Počty zapsaných dětí kolísaly od nejméně patnácti v letech 1963 – 1966, přes 20 v letech 1946, 1948, 1968, 1974, až po 27 dětí ve školním roce 1951/52. V roce 1953/54 průměrně docházelo do MŠ dopoledne 17 a odpoledne 12 dětí. O všech prázdninách byla školka uzavřena (o letních většinou pro malý počet dětí), ale v padesátých letech byl provoz i o státním svátku 1. května, aby se matky dětí mohly účastnit prvomájového průvodu. Zdravotní stav dětí =================== Zdravotní stav dětí, jak jej zaznamenala kronika: v prvním roce provozu školky byl stav žactva velmi dobrý. Vyskytl se jeden případ černého kašle. V roce 1948 darovala Okresní péče o mládež v Příbrami dětem celé školy 2,70 kg rybího tuku a ministerstvo zdravotnictví jednu láhev s vitaminovými kolečky, možná proto se vyskytly pouze čtyři případy nachlazení. V roce 1949 děti onemocněly planými neštovicemi, dětem byl podáván vitamin C ve škole. Na jaře 1950 velký počet dětí onemocněl příušnicemi. Tento rok byli všichni žáci mateřské školy členy Dorostu Československého červeného kříže. Každý rok probíhaly lékařské prohlídky spojené s očkováním dětí. V roce 1953, 1959, 1962 a 1963 se vyskytla spála a MŠ byla uzavřena a desinfikována, v říjnu 1955 děti onemocněly černým kašlem. V roce 1962 byla u dětí v MŠ i ZŠ žloutenka, a proto byly očkovány gamaglobulinem. Pozdější zápisy kroniky zdravotní stav neuvádějí. Vaření v MŠ Stravování v mateřské škole =============­============== Stravování dětí bylo pouze nepravidelné. Od měsíce ledna až do března 1949 bylo podáváno dětem kakao s rohlíkem, které vařila sama učitelka. Dne 1. prosince 1949 bylo na škole národní i mateřské započato s vyvařováním pro žactvo po dobu zimních měsíců. Vařiti budou matky žáků. Žákům bude střídavě podávána polévka nebo káva s houskou. Dne 31. března 1951 bylo ukončeno školní stravování. Ve 109 stravovacích dnech bylo vydáno 9620 dávek. Průměrně bylo stravováno 89 dětí národní i mateřské školy. Vydání na stravování činilo celkem 8.918,50 Kčs, subvencí jsme obdrželi 2.096 Kčs. Schodek 6.822,50 Kčs byl uhrazen z místních prostředků. Při stravování pomáhaly matky žáků a celý učitelský sbor. Při celodenním pobytu ve školce děti chodily na oběd domů a svačinu si braly s sebou. Od roku 1958 byly děti ve školce jen dopoledne, od r. 1973 se začalo vařit ve školní kuchyni, zprvu pouze pro mateřskou školu. Tolik kronika mateřské školy… 1974 – stavba MŠ Nové budovy =========== Historie nové dvoutřídní mateřské školy se začala odvíjet v neděli 29. srpna 1976. Tento den proběhlo slavnostní předání nových budov mateřské školy a domu služeb, které si občané Višňové postavili svépomocí v akci „Z“. Předávání bylo doprovázeno bohatým kulturním programem: .[tab1] |------------------------------- | Čas | Program |------------------------------- |8.00 hod | koncert dechové hudby |9.00 hod | vítání požárních sborů |9.45 hod | položení věnců k pomníku padlých |10.00 hod| slavnostní předání objektu MŠ a domu služeb |11.30 hod| volná prohlídka obou budov |14.00 hod| požárnické odpoledne V pamětní kronice mateřské školy se zapsalo 192 občanů, kteří si budovu prohlédli. Školní rok 1976/1977 zahájilo 60 dětí a tyto učitelky: – p. Antonie Ptáčková – ředitelka – p. Lenka Vacková – učitelka – p. Lenka Fortelková – učitelka – p. Hana Soukupová – učitelka V nové školní kuchyni vařily Marie Kubínová a za mateřskou dovolenou Marie Jechortové nastoupila paní Kristina Háchová. Paní Miloslava Vitoňová a Jaroslava Kubátová pracovaly jako uklízečky. V roce 1976 se začala také dovážet strava do jídelny základní školy. MŠ – současnost V mateřské škole působily tyto ředitelky: =============­========================­==== .[tab1] |------------------------------- | Období | Ředitel |------------------------------- |1976 – 1990 | Antonie Ptáčková |1990 – 2000 | Lenka Vacková |2000 – 2006 | Mgr. Iva Palánová |2006 – 2014 | Lenka Vacková | 2014 – dosud | Mgr. Hana Matysová. Od roku 2000 je školka součástí integrovaného zařízení spolu se základní školou ve Višňové. Mateřská škola byla téměř vždy dvoutřídní, pouze pokles zapsaných dětí od roku 1993 způsobil zredukování počtu tříd na jednu. Od roku 2005 je opět zapsán dostatek dětí a tak mohou být celodenně otevřeny dvě třídy.